Polska Organizacja Wojskowa (P.O.W.) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919. Działalność P.O.W. została wznowiona w 2012 r.

P.O.W. jest ochotniczym stowarzyszeniem, otwartym dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa, płci męskiej, od 13 roku życia.

P.O.W. prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, regulaminów, strzelectwa, bronioznawstwa, terenoznawstwa, topografii, łączności, taktyki, walki wręcz, survivalu, PPPM, OPBMR oraz szkolenie patriotyczno-obywatelskie.

P.O.W. od wielu lat z powodzeniem przygotowuje młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim i w innych formacjach mundurowych oraz do wyższych studiów wojskowych.

Wymagania wobec ochotników do P.O.W.:
- wiek powyżej 13 lat,
- płeć męska,
- zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku poniżej 16 lat,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wytężonego wysiłku fizycznego,
- stawienie się przed komisją werbunkową w podanym czasie i miejscu,
- wypełnienie ankiety,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- test sprawności fizycznej dostosowany do wieku, płci i możliwości ochotników,
- wypełnienie deklaracji członkowskiej i kwestionariusza osobowego.