W dniu 13 października 2020 r. miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy British American Tobacco Polska S.A. a Powiatem Augustowskiem oraz Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie dotycząca patronatu BAT Polska nad klasami kształcącymi się w zawodzie technik mechanik.

BAT Polska w ramach działań patronackich zobowiązał się m.in. do:

 • organizowania pokazów nowych technologii, technik, maszyn na terenie zakładu lub szkoły,
 • organizowania wizyt w zakładzie pracy,
 • prowadzenia w miarę możliwości i potrzeb szkoleń przedmiotów zawodowych dla uczniów oraz nauczycieli,
 • zapewnienia warunków odbywania zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej, zgodnych z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia opiekuna zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej zgodnie z wymogami prawa oświatowego.

Ponadto BAT Polska zobowiązuje się w miarę możliwości do:

 • ufundować stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce,
 • przyjąć ucznia do pracy po ukończeniu edukacji w Szkole, 
 • przekazać Szkole niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie praktycznej i teoretycznej nauki zawodu wyposażenie, które będzie stanowiło wyposażenie pracowni,
 • wydawać zaświadczenia o odbytych przez uczniów formach zajęć pozaszkolnych i zdobytym w ich wyniku doświadczeniu.

Ponadto Szkoła zobowiązała się do:

 • dostarczenia BAT Polska ramowego programu zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej dostosowanego do podstawy programowej nauki w zawodzie technik mechanik,
 • przygotowania teoretycznego ucznia kierowanego na zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową do BAT Polska,
 • sprawowania nadzoru dydaktyczno - wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej,
 • ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • udziału w szkoleniach, prezentacjach, wizytach organizowanych przez BAT Polska dla uczniów i nauczycieli,
 • inspirowania uczniów do aktywnego włączania się w proces kształcenia praktycznego w formie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych lub innych forach oferowanych przez instytucje współpracujące w trakcie współpracy jako szansę na poprawę jakości przygotowania zawodowego przyszłych kadr pracowniczych i wzrost możliwości zatrudnienia,
 • opracowania na każdy rok szkolny programu działań w zakresie realizacji programu umowy patronackiej.

Umowę podpisali:

 • Pani Edyta Chalot-Kowalska - Członek Zarządu BAT Polska,
 • Pani Małgorzata Lewandowska-Żywno - Prokurent,
 • Pan Jarosław Szlaszyński - Starosta Augustowski,
 • Pan Dariusz Jan Szkiłądź - Wicestarosta Augustowski i
 • Pan Maciej Oleksy - dyrektor ZST w Augustowie.

Umowa Patronack...
Umowa Patronack...
Umowa Patronack...
Umowa Patronack...
Umowa Patronack...
Umowa Patronack...
Umowa Patronack...
Umowa Patronack...