Projekt „Czas na staż” jest współfinansowany w kwocie: 1.768.263,20 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

 Augustów, dnia 8.11.2016 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie w związku z realizacją projektu pt. „Czas na staż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wojewódzkiego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III kompetencje i kwalifikacje działanie 3.3 kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

zaprasza do złożenia oferty cenowej  na świadczenie usług zarządzania projektem – wykonywanie obowiązków asystenta projektu.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa zarządzania, pełnienia funkcji asystenta w projekcie „Czas na staż” świadczona będzie w okresie od 1.10.2016 r. do 31.12.2019 r. Obejmuje prowadzenie rekrutacji, powielanie dokumentacji projektu
i dokumentacji uczestników, przygotowywaniem danych do rozliczenia wniosku o płatność, promocja, kontakty z pracodawcami, stażystami, praktykantami, monitorowanie list obecności, pomoc przy organizacji i realizacji działań.

 

2. Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a) wykształcenie wyższe magisterskie,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwo przeciwko dokumentom.

c) doświadczanie we wdrażaniu projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego, w tym jednego pełnego projektu, którego przedmiotem była realizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół kształcenia zawodowego.

 

Ocena spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, „spełnia” „nie spełnia”.

 

Kandydat przedkłada oświadczenia potwierdzające spełnianie powyższych wymagań. W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona. Po wyborze oferenta zamawiający zweryfikuje oświadczanie na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymagań przez oferenta.

3. Informacja z zakresu wykluczenia z udziału w postępowaniu

Z postępowania wykluczone są osoby powiązane kapitało lub osobowo z zamawiającym
w szczególności

a) pełniące funkcje członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

b) pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, „spełnia” „nie spełnia”.

4. Kryteria oceny ofert:

a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

b/ doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS – 40%

 

      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS Punktacja
48 miesięcy   40
24 miesiące 10
poniżej 24 miesięcy  0
36 miesięcy  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach.

 

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

 

     Doświadczenie w pełnieniu w realizacji projektów finansowanych z EFS –  40%,  tj. 40 punktów.

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60  (maksymalna liczba punktów
w ocenianej pozycji)

      

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

 

Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny
i wyboru ofert.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Oferta dotycząca prowadzenia świadczenia usług kierowania projektem powinna zawierać:

5.1 CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

5.2 Oświadczanie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

5.3 Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w punkcie 2, Wymagania konieczne do realizacji zamówienia

5.4 Oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w udziału postępowaniu zgodnie
z informacją zawartą w punkcie 3. Informacja z zakresu wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.5 Formularz ofertowy z przedstawioną ofertę cenową, wyrażoną w kwocie brutto
(w przypadku zlecenia realizacji zajęć podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające
z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Kandydat może dostarczyć kopie innych dokumentów wg uznania kandydata.

6. Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: „Asystent projektu”
z dopiskiem: „nie otwierać do 17.11.2016 r. do godz. 8:00”.

Ofertę na załączonym wzorze oferty wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2016 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 6.

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta, oferta nie podpisana jest nieważna.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 6, 17.11.2016 r. o godz. 8:00.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela pan Jerzy Daniłowicz,  pod nr tel. 87 643 28 29 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

mgr Maciej Oleksy

FORMULARZ OFERTOWY

 

…………………………………………………

(imię i nazwisko oferenta)

………………………………………………..

(adres zamieszkania)

……………………………………………….

(tel. kontaktowy)

……………………………………………….

(e-mail kontaktów

 

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

ul. Tytoniowa 6

16-300 Augustów

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7.11.2016 r. obejmującego przedmiotem zamówienia usługi zarządzania projektem „Czas na staż” RPPD.03.03.01-20-0054/15 świadczone w okresie 1.10.2016 r. do 31.12.2019 r. w Augustowie.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się warunkami realizacji zamówienia, wyboru oraz oceny ofert
i jestem zainteresowany/a podjęciem współpracy w zakresie kierowania projektem „Czas na staż”. Składana przeze mnie oferta współpracy obejmuje wynagrodzenie miesięczne brutto za kierowanie/zarządzanie projektem „Czas na staż”.

 1      
l.p. imię i nazwisko oferenta stawka brutto za 1 miesiąc pracy doświadczenie w pełnieniu czynności asystenta projektu

 

 

 


Załączniki do oferty:

1…………………………………..

2…………………………………..

3………………………………

Miejscowość, ………………….dnia……………    Czytelny podpis oferenta

Treść ogłoszeni również pod tym linkiem.