Polska Organizacja Wojskowa

 

Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.
Polska Organizacja Wojskowa działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez jej założyciela Józefa Piłsudskiego i rozwiniętymi w latach 1914-1918/1919.
POW jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa, niezależnie od płci, od 13 roku życia.
Działalność POW została wznowiona w 2012 r. Członkowie POW wywodzą się z dawnego Związku Strzeleckiego.
POW prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, regulaminów, strzelectwa, bronioznawstwa, terenoznawstwa, topografii, łączności, taktyki, walki wręcz, survivalu, PPPM, OPBMR oraz szkolenie patriotyczno-obywatelskie.

Wymagania wobec ochotników do POW:
- wiek powyżej 13 lat,
- zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku poniżej 16 lat,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wytężonego wysiłku fizycznego,
- stawienie się przed komisją werbunkową w podanym czasie i miejscu,
- wypełnienie ankiety,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- test sprawności fizycznej dostosowany do wieku, płci i możliwości ochotników,
- wypełnienie deklaracji członkowskiej i kwestionariusza osobowego.
 
Drogi Gimnazjalisto.
Zapraszamy Cię do wstąpienia w szeregi POW, a także do wybrania jednego z kierunku kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Czekamy na CIEBIE.

Zostań Peowiakiem! Zostań jednym z nas!
 
Informacje pochodzą ze strony Polskiej Organizacji Wojskowej, na której znajdziecie więcej informacji.