Drodzy uczniowie. Samorząd Uczniowski ogłasza wakacyjny konkurs na logo SU. Czekamy na Wasze oryginalne pomysły. Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU
NA LOGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W AUGUSTOWIE

I.    Organizator konkursu  

1.    Organizatorem konkursu na opracowanie logo SU jest  Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie.

II.    Cel konkursu
     
1.    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie.
2.    Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.
3.    Zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Samorządu Uczniowskiego, działającego w naszej szkole.
4.    Logo wykorzystywanie będzie przez Samorząd Uczniowski do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
5.    Konkurs trwa od 29.06. 2015 r. do 18.09. 2015 r.

III.    Warunki uczestnictwa w konkursie  

1.    W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2.    Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualne lub zespołowo (zespół do 2 osób).
3.    Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić dowolną ilość projektów Logo SU.
4.    Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5.    Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6.    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZST w Augustowie.
7.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV.    Forma prezentacji pracy konkursowej

1.    Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2.    Prace należy wykonać  korzystając z technik komputerowych.
3.    W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4.    Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
•   być czytelne i łatwe do zapamiętania,
•   być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
•   wzbudzać pozytywne emocje,
•   składać się :
                   ○  tylko z logotypu (stylizacji literowej)
                   ○  tylko z elementu graficznego będącego symbolem
                   ○  lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
• Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
5.    Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo SU”), w której uczestnik podaje:
•   imię i nazwisko,
•   klasę,
•   płytę z nagraną pracą  oraz wydrukowane w kolorze logo na kartce formatu nie mniejszego niż A4.

V.    Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.    Prace należy składać  do dnia 18.09.2015 r. u opiekuna SU p. Edwarda Słomskiego.
2.    Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3.    Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4.    Organizator nie zwraca prac.

VI.    Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
   •   zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
   •   oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
   •   czytelność i funkcjonalność projektu,
   •   estetyka wykonania projektu.

VII.    Postanowienia końcowe:

1.    Dostarczenie na konkurs projektów Logo Samorządu Uczniowskiego jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej  konkursu i z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
2.    Organizator konkursu, czyli Samorząd Uczniowski przy ZST, zastrzega sobie prawo do wykorzystania grafik zgłoszonych do konkursu, przejmując tym samym prawa autorskie do LOGO SU.
3.    Zwycięzca konkursu akceptuje tym samym fakt, że nagrodzony/wyróżniony projekt staje się automatycznie własnością ZST. Jest to jednoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich do swoich projektów na rzecz Szkoły.
4.    W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu, czyli Samorząd Uczniowski.
5.    Samorząd Uczniowski, jako organizator Konkursu, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, które stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Szkoły.
6.    Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej Szkoły imienia, nazwiska oraz informacji na temat autora zwycięskiego projektu Logo SU, jak również do opublikowania jego zdjęcia.

VIII.    Rozstrzygnięcie konkursu

1.    W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2.    Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
3.    Planowana data ogłoszenia wyników 21.09.2015 r.
4.    Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.