Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Projekt „Czas na staż” jest współfinansowany w kwocie: 1.768.263,20 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie „Czas na staż”

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Czas na staż”

§ 1
Definicje


1. Projekt „Czas na staż” nr RPPD.03.03.01-20-0054/15 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś III Kompetencje i kwalifikacje, w ramach poddziałania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
2. Beneficjent: Powiat Augustowski, Realizator: Zespół Szkół Technicznych im gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie.
3. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
4. Uczestnicy – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. gen I. Prądzyńskiego w Augustowie, którzy spełniają kryteria określone w §3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

§ 2
Informacje ogólne


1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Czas na staż” nr RPPD.03.03.01-20-0054/15 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach podziałania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
2. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen I. Prądzyńskiego w Augustowie, a jego okres realizacji trwa od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2019r.
3. Głównym celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych, pożądanych i zwiększających szanse zatrudnienia na regionalnym rynku pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia 139 uczniów i 9 nauczycieli zawodu ZST w Augustowie w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12 2019 r.
4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych im. gen I. Prądzyńskiego ul. Tytoniowa 6 w Augustowie , pokój nr 005, parter.
5. Strona internetowa projektu: http://www.zst.augustow.pl/index.php/czas-na-staz/30-projekty/377-czas-na-staz, e-mail kontaktowy do biura projektu; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3
Proces i kryteria rekrutacji


1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Gen I. Prądzyńskiego w Augustowie, którzy zgodnie z założeniami projektu spełnią kryteria rekrutacji i złożą deklarację uczestnictwa, kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Do podpisania deklaracji uczestnictwa zobligowani będą również rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniów posiadających ograniczą zdolność do czynności prawnych
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od października 2016 r., powtórzenie rekrutacji nastąpi w maju i wrześniu 2017oraz 2018 r. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie przy współpracy z wychowawcami poszczególnych klas i nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach projektu.
3. W celu sprawnego przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, która dokona kwalifikacji uczestników w oparciu o złożone przez uczestników dokumenty i kryteria rekrutacji przyjęte zgodnie z założeniami projektu “ Czas na staż”. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans, w tym przeciwdziałania dyskryminacji. Wszyscy uczniowie bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, status ekonomiczny itp. będą mieli równy dostęp do oferowanego w projekcie wsparcia, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszym regulaminie opartych o Szczegółowy Opis Priorytetów dla osi III Kompetencje i kwalifikacje, w ramach poddziałania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
4. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria rekrutacji:

Zadanie 1- do praktyk zawodowych Osoby, które spełniają:

Kryteria podstawowe:
-status ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie
- status ucznia kierunków kształcenia: Mechanik Monter Maszyn i Urządzeń oraz Kucharz
Kryteria Pierwszeństwa w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie otrzymają:
- uczniowie , którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie podczas diagnozy potrzeb
- uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym zgodnie z przesłankami & 7 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, wywiadu środowiskowego, dokumentów szkoły, wywiadu środowiskowego pedagoga szkolnego, opinii pedagoga, np.:
-uczniowie posiadający zdiagnozowane przez pedagoga szkolnego (na podstawie dokumentacji szkolnej, lub we współpracy z właściwymi instytucjami) problemy społeczne,
-uczniowie zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z procesu kształcenia z różnych powodów,
- orzeczenie o niepełnosprawności
- nadzór kuratora rodzinnego/sądowego
- problemy edukacyjne i wychowawcze
- problemy zdrowotne
- trudna sytuacja ekonomiczna
Przyznanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji możliwe będzie na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa podczas diagnozy potrzeb do projektu, zaświadczenia z właściwej instytucji, wywiadu środowiskowego, dokumentów szkoły, wywiadu środowiskowego pedagoga szkolnego, opinii pedagoga itp..

Zadanie 2- do staży zawodowych Osoby , które spełniają:

Kryteria podstawowe:
- status ucznia Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie,
- status ucznia kierunków kształcenia: Technik Mechanik, Technik Obsługi Turystycznej, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Kryteria Pierwszeństwa w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie otrzymają:
- uczniowie , którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestnictwa podczas diagnozy potrzeb do projektu
- uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym zgodnie z przesłankami & 7 ustawy o pomocy społecznej na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, wywiadu środowiskowego, dokumentów szkoły, wywiadu środowiskowego pedagoga szkolnego, opinii pedagoga, np.:
-uczniowie posiadający zdiagnozowane przez pedagoga szkolnego (na podstawie dokumentacji szkolnej, lub we współpracy z właściwymi instytucjami) problemy społeczne,
-uczniowie zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z procesu kształcenia z różnych powodów,
- orzeczenie o niepełnosprawności
- nadzór kuratora rodzinnego/sądowego
- problemy edukacyjne i wychowawcze
- problemy zdrowotne
- trudna sytuacja ekonomiczna
Przyznanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji możliwe będzie na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa podczas diagnozy potrzeb do projektu, zaświadczenia z właściwej instytucji, wywiadu środowiskowego, dokumentów szkoły, wywiadu środowiskowego pedagoga szkolnego, opinii pedagoga itp.
Zadanie 3 - do staży zawodowych nauczycieli, Osoby , które spełniają:
Kryteria podstawowe:
status nauczyciela zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie,
Kryteria pierwszeństwa w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie otrzymają:
-nauczyciele zawodu, którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestnictwa podczas diagnozy potrzeb do projektu
- nauczyciele którzy w opinii Dyrekcji Szkoły potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju i wzmocnienia kompetencji zawodowych.
Przyznanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji możliwe będzie na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa podczas diagnozy potrzeb do projektu, oraz na podstawie pisemnej opinii Dyrekcji Szkoły
Wagi punktowe przyjętych kryteriów rekrutacyjnych:
Za spełnienie któregokolwiek z kryteriów wymienionych jako kryteria pierwszeństwa w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie osoba otrzyma dodatkowy 1 punkt w ocenie formularza rekrutacyjnego. Możliwe jest otrzymanie więcej niż 1 punktów preferencyjnych w ocenie spełniania kryteriów pierwszeństwa zakwalifikowania do projektu.
W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby spełniające kryteria dostępu grupy docelowej projektu, które uzyskały największą ilość punktów w ocenie formularza rekrutacyjnego za spełnianie kryteriów podstawowych i kryteriów pierwszeństwa.
5. Warunkiem podstawowym zakwalifikowania do projektu będzie dobrowolne zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez złożenie karty zgłoszeniowej deklarującej uczestnictwo w zaplanowanych formach wsparcia w ramach projektu, pisemna zgoda uczniów i uczennic lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów w przypadku osób niepełnoletnich lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych/ w formie deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie. Następnie przekazanie wymaganych danych osobowych i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

6. Każdy uczeń przed wypełnieniem w/w dokumentów zostanie zobligowany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który dostępny jest na stronie internetowej projektu, na stronie internetowej szkoły, w biurze projektu oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń .

§ 4
Zasady uczestnictwa w projekcie


1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w wymiarze min. 85% godzin zajęć w zakresie każdej formy wsparcia, do której został zakwalifikowany w procesie rekrutacji.
2. Uczestnicy projektu, którzy przekroczą dopuszczalny limit 15% usprawiedliwionych nieobecności (zwolnienie lekarskie lub inne dopuszczone prawem usprawiedliwione nieobecności), zostaną wykreśleni z listy uczestników.
3. Na miejsce osoby wykreślonej zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej pod warunkiem możliwości zrealizowania minimum 60% zajęć w ramach danej formy wsparcia.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania się nie zakłócającego prowadzenia zajęć w projekcie
5. Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą zostać skreśleni z listy uczestników w następujących przypadkach:
a) na wniosek pisemny Dyrekcji Szkoły, asystenta w projekcie, złożony do biura projektu lub wniosek pisemny koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w stażach lub praktykach zawodowych określonych w umowach o staż/praktykę zawodową zawartych z uczestnikami oraz pracodawcami, powzięty na podstawie analizy dokumentacji realizacji zadania, w które zaangażowany jest uczeń jako uczestnik,
b) z rezygnacji ucznia/uczestnika z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
c) z powodu skreślenia ucznia/uczestnika decyzją Rady Pedagogicznej z listy uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Gen I. Prądzyńskiego w Augustowie .
d) z powodu innych sytuacji niezależnych od ucznia/uczestnika uniemożliwiających długotrwale uczestnictwo w zajęciach projektu
6 . Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Kierownik projektu wraz z Komisją Rekrutacyjną w projekcie.

§ 5
Postanowienia końcowe


1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Zespół Zarządzający projektem przy udziale Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie.