Mechanik-monter maszyn i urządzeń – symbol 723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Absolwenci znajdą pracę w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń realizowana jest kwalifikacja:
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, tj.:

1. Montaż maszyn i urządzeń
2. Obsługa maszyn i urządzeń
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Język obcy ukierunkowany zawodowo
Kompetencje personalne i społeczne