Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Technik mechanik jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego specyfika dotyczy takich zagadnień, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Współczesny technik mechanik powinien znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, umieć zaprojektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, posiadać umiejętność instalacji i obsługi urządzeń mechanicznych.

Technik mechanik swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, w systemie jedno lub dwuzmianowym. Może współpracować z przedstawicielami firm zewnętrznych w sprawie zlecenia napraw, zakupu części zamiennych, zespołów do naprawy, w związku z czym mogą występować wyjazdy delegacyjne.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechanik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności użytkowania obrabiarek skrawających zarówno konwencjonalnych jak i CNC.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechanik powinny charakteryzować:

 • zainteresowania i uzdolnienia techniczne,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • zmysł równowagi,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: gotowość do współdziałania, ciekawość poznawcza, samodzielność, samokontrola, wytrwałość i cierpliwość, dokładność, rzetelność, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Technik mechanik może znaleźć pracę w biurach projektowych maszyn i urządzeń, działach gospodarki narodowej w sferze produkcyjnej i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Zatrudnienie może dotyczyć stanowisk produkcyjnych, jak i stanowisk nadzoru technicznego – np. nad organizacją

i nadzorem przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator maszyn i urządzeń mechanicznych, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

Nauka w zawodzie technik mechanik trwa 5 lat. Oprócz uzyskania dyplomu uzyskania kwalifikacji w zawodzie można również otrzymać świadectwo dojrzałości po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego.